TUBİDER
27 Yaşında
| Evrensel Tüketici Hakları | Bilinçli Tüketici Eğitim Programı | Künye | Faydalı Linkler | Üyelik Formu | Dergi Talep Formu | Bize Ulaşın | Tüketici Koruma |

14.06.2024
Ana Sayfa
Tüketici Koruma
Güvenli Gıda
Köşe Yazıları
GDO
SÜT ve ÜRÜNLERİ
TÜBİDER Başkanı
10 Yararlı Besin
Tüketici HaklarıTüketici Koruma

TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Tüketicinin barınma hakkı, kira ve konut edinme alanında yaşanan sorunlara bakış; Evrensel Tüketici Haklarından tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı ilkelerinden olan barınma hakkı son yıllarda gerek konut edinmede, gerekse kiralarda yaşanmakta olan fahiş fiyat artışlarından kaynaklı, kiracı kat maliki ilişkilerinde ortaya çıkan ve her geçen gün artarak büyüyen sorunlar yetkililerce alındığı belirtilen önlemlerle de çözüm üretilmediği açıkça ortaya çıkmıştır. 07.11.2023 tarihinde TBMM de kabul edilen 7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Karar- namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içeriği itibariyle, mülkiyet hakkını sınırlayarak, arsa payı hakkının yüzde 30 unun el değiştirmesi anlamına da geldiği anlaşılmaktadır. Kanunda yer alan rezerv alanlara ilişkin hükümlerin yaratacağı boşluklar nedeniyle kontrolsüz el atmalara artan oranda neden olacağı uzmanlarca da ifade edilmektedir.
Söz konusu kanunla sosyal konut üretilmesinin önünün kesileceği ve yaşanmakta olan sorunların artarak devam edeceği anlaşılmaktadır.
Oysa çözüm toplumsal ihtiyaca göre konut politikalarının oluşturularak hayata geçirilmesi olmalıdır. Diğer yandan hali hazırda özellikle sitelerde yaşanan arsa paylarının paylaşımından kaynaklı sorunların boyut kazanarak devam ediyor olması yanında ortak alan ve tesislerde yaşanan mülkiyet sorunları ve maliyetleridir. Bir diğer konu, Konut, Devre Mülk gibi karmaşık yapıların ortak yer ve tesislerinden kaynaklı mülkiyet ve yönetme sorunlarıdır. Yine Site, bina ve devre mülklerde yönetim planlarının yapıya özgü yapılmamasının getirdiği uygulamada ortaya çıkan sorunlar yanında, kooperatiflerde ortaklara tapu verilmesi sonrasında yönetimin önceki kooperatif yönetimleri tarafından devam ettirilmesinin hukuki olarak sakıncalı olduğu ve olmaması gereken durumlardan olduğu açıktır.
Kentsel dönüşümler sırasında ortaya çıkan maliyetler yurttaşlar açısından caydırıcı olmakta, imar planlarından kaynaklı olarak yaşanan sorunlar deprem tehlikesinin her geçen gün arttığı özellikle büyükşehirlerde yaşanabilir güvenli konutların yapılması için engel oluşturmaktadır.
Tüketici hakları açısından Gıda da sağlık ve güvenliğe bir bakış;
Hammadde, Üretim, Satış, Tüketim süreçleri açısından, Evrensel Tüketici Haklarının Tüketicilerin, Sağlık ve Güvenliğin korunması, Ekonomik Çıkarların korunması, Zararlarının Karşılanması, Bilgi Edinilmesi, Temsil Edilmesi, Sağlıklı bir çevrede yaşaması gibi ilkelerinden hareketle, Gıda maddelerini üretmeye ve işlemeye yardımcı maddeler, Gıda katkı maddeleri, Gıda hijyeni, Güvenli gıda, Kalite, İzlenebilirlik, Kalite kontrolü, Sertifikasyon, Tüketime hazırlama, Etiket, Tanıtım, Bilgilendirme, Denetim, süreçlerinin tüketici haklarına uygun işleyişinin sağlanması açısından, tüketici odaklı bir gıda mevzuatının “Tohumdan, çatala gıda güvenliği” anlayışının tümüyle kavranması ve uygulanması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Temel amacın; tüketicinin sofrasına gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit edecek nitelikte olmasının sağlaması yanında, bu alanda yapılacak tüm faaliyetlerin kamusal refahı sağlayarak, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetmesi, ekosistemin korunması, orta ve uzun vadeli, ihtiyaçları temel alan, yerelliği ve kendine yeterliliği önceliyen, adil bir bakış açısını egemen kılmak olması gerekirken günümüzde uygulanan tarım ve gıda politikalarında bu anlayışı görmek mümkün değildir. Özellikle son iki yıl içinde gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları büyük ölçüde tüketicinin alım gücünü önemli ölçüde olumsuz etkilemiş ve gıdaya erişimi son derece kısıtlamıştır. Günümüzde sosyal devlet olmanın temel hedefi tüketicinin Tohumdan, çatala güvenli gıdaya yeterli alım gücüyle ürün çeşitliliğine ulaştığı bir sistemi sağlamak olmalıdır.

Tüketicinin Seçme hakkı, Zararlarının karşılanması ile Satış sonrası hizmetlere bakış
Tüketicinin evrensel haklarından seçme ve zararlarının karşılanması ve sağlık ve güvenliğin korunması hakkı ilkelerinden hareketle tüketicinin karşılaştığı sorunların giderek artması yanında satın aldığı ürünlerin güvenli olması açısından ilgili mevzuatın etkin bir biçimde uygulanması, eksiklikleri tüketici ihtiyacına yanıt verecek şekilde giderilmesi gerekliliği vardır. Kötü bir ifa türü olan ayıbın, bir mal ya da hizmette ortaya çıkardığı niteliksel eksiklikler nedeniyle tüketicinin seçimlik haklarını kullanma konusunda sadece onarım hakkı dayatılarak mal ve hizmet piyasaları tarafından ihlal edilmektedir.
Uygulamada yetkili olmayan servislerin kuralsız, yanıltıcı ve aldatıcı uygulamaları tüketicilerin ekonomik çıkarlarını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Bu durum tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesini uyugulama da zorlaştırmakta hatta zaman zaman olanaksız kılmaktadır. Satış sonrası hizmetlerden kaynaklı tazminat taleplerine tüketici hakem heyetleri tarafından görevsizlik kararı verilmesi hak arama sürecini sekteye uğratarak, süreçte tüketici açısından hak kayıplarına neden olmaktadır.
Servisler tüketicinin bilgilenme hakkını yok sayarak hak ihlali yaptıkları gibi, çoğu zaman da hukuka aykırı bir biçimde verilmesi zorunlu olan belgeleri vermeyerek tüketicinin hak aramasının önü kesilmektedir. Asgari koşulu standart olan ürünlere baktığımızda, standardizasyona uygun ürünlerde, insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığına ve çevreye zarar vermeyeceğini gösteren CE işaretinin yer alması oldukça önemlidir. Genel kurallar, Yetkili servisler ve Üreticiler standardın oluşmasında temel kriterlerdir. Standart oluşturulma süreçlerinde tüketicilerin temsilinin olmamasının önemli bir eksiklik olması nedeniyle tüketicilerin kurumsal temsili mutlaka yerine getirilmelidir.

Rekabetin işleyişi ve hak ihlallerine bakış; 4054 sayılı Rekabet Kanunu içeriği itibariyle, Hakim durumun kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla çıkarılmış olup, Rekabete dayalı piyasa ekonomisi yaklaşımlarına yönelik ihlalleri önlemek hedefleri arasındadır.
Rekabet olmadan ticaret olmaz, rekabet olmadan tüketici korunmaz anlayışı olması gerekirken, piyasada hakim güç yaratılarak var durumun kötüye kullanılması, Oligopol uygulamaların ortaya çıkmasına Kartellerin, Tekellerin oluşmasına ve gelişmesine neden olur ve sonuçta piyasaya egemen olması sonucunu doğurur.
Bir veya daha çok teşebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki hakim durumu kötüye kullanması dürüstlük ilkesine uygun olmayacağı gibi, ortak pazarla bağdaşmaz ve hukuken yasaktır. Doğrudan veya dolaylı olarak haksız bir biçimde alış veya satış fiyatları veya başka adil olmayan ve hukuka aykırı ticari şartlar koşulması, Üretimin, pazarların veya teknik gelişmenin tüketicinin zararına olacak şekilde sınırlandırılması tüketiciyi mağdur eden uygulamalardır. Bu kapsamda özellikle son iki yılda ülkemiz tüketicilerinin yaşadığı sorunlar maalesef rekabet ihlallerinin de giderek artan oranda boyut kazanmasına neden olmuştur. Rekabet Kurumu (RK), tarafından yapılan açıklamalarda her geçen gün yaşanan ihlaller karşısında yeni soruşturmalar açıldığına ve daha önce açılan soruşturmalarda büyük ölçüde cezalar kesildiğine tanık olmaktayız.
Ülkemizde tüketicinin yaşamını etkileyen sorunlar her geçen gün boyut kazanarak artmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyumda konu başlıkları itibariyle, konuşmacıların sunumlarından da anlaşıldığı üzere Barınma, Beslenme, Mal ve hizmetlerde kalite ile rekabet ihlallerinin ortadan kaldırılmasını temel alan konular yaşamsal önemini sürdürmektedir.
Sempozyumda uzmanlar tarafından konuşulan yukarıda özetlediğimiz sempozyum konuları aynı zamanda ülkemizde yaşanmakta olan ve tüm tüketicilerin yaşamını olumsuz etkileyen konular olması nedeniyle yetkilileri sorunların çözümünü sağlamak için göreve çağırıyoruz.

Diğer Haberler
 • Bilinçli Tüketici Eğitimleri
 • Gıda güvenliği ve Bağımsızlığına nasıl bakıyoruz.
 • TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ FEDERASYONU KURULDU
 • TÜBİDER, Kredi Kartı Sözleşmesinin Verilmemesi Nedeniyle Tüketiciler Adına Açtığı DAVALARI KAZANDI.
 • GAZ ALARM CİHAZLARI ÇALIŞMIYOR!...
 • TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNİN SORUMLULARI OLAN MB, BDDK, BANKALAR, SORUNU GÖZARDI EDİYORLAR
 • AKARYAKITA ZAM TÜKETİCİYİ BIKTIRDI
 • Ortak ATM İşlemlerinden Alınan Ücretlere Karşı Dava Açtık
 • TÖF: Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar 2009 Raporunu açıkladı
 • GDO lu Tarımın Önü mü Açılıyor!..
 • TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYNAK KİTAP; “TÜKETİMDE TÜKETİCİ”
 • Bebek mamalarında büyük şüphe!
 • BEBEK MAMASINDAKİ GERÇEKLER AÇIKLANMALIDIR.
 • Tarım Bakanlığı Görevini Yapıyor mu!..
 • 'Elektrik Fiyatlarındaki İndirimler faturaya yansımalıdır'
 • BENZİN ZAMMI GERİ ÇEKİLMELİDİR.
 • Tüketici Örgütleri Federasyonu, 2011 yılını tüketiciye yönelik yasa dışı, yasaya ve hukuka aykırı uygulamalara karşı mücadele yılı ilan etti.
 • Tüketici yurttaşları haksız, hukuksuz ve yaşamı tehdit eden uygulamalara karşı satın almama gücünü kullanmaya çağırıyoruz.
 • Aidatı Geri Aldığı İçin Kredi Kartı İptal Edilen Tüketicinin Hukuk Mücadelesinde Tazminata Mahkum Edilen Bankanın Temyiz ve Karar Düzeltme Taleplerini Reddederek İÇTİHAD Oluşturan Yargıtay Kart Aidatında Son Noktayı Koydu.
 • Tüketiciler, Ocak 2011 Tarihinden Bu Yana Faturalarına Yansıtılmaya Başlanan Kayıp/Kaçak Tutarlarına İlişkin hak aramalıdırlar.
 • Ekmekte yapılan düzenlemeyi fırıncılar fırsata dönüştürme çabasında
 • İnternetten ürün satan alışveriş sitelerine ve reklamlara dikkat!
 • HAKEM HEYETİ KARARI;ALDIĞIN SAYAÇ DEĞİŞTİRME ÜCRETİ HAKSIZDIR.TÜKETİCİYE İADE ET!...
 • Ekmeğe, bir kere de yüzde 19, Son bir yılda yüzde 40 ZAM
 • TÜKETİCİNİN SAĞLIK ve GÜVENLİĞİ KİME EMANET
 • Kamuoyuna Duyuru; Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK) Kuruldu
 • Tüketicinin Sağlık ve Güvenliği kime emanet; Maden suyunda Arsenik 10 katı, Demir 4,5 katı
 • TÖK Nişasta bazlı kota artışı kabul edilemez
 • Kredi kartı aidatı öderken DİKKAT!!!
 • BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ ELEKTRİK ve DOĞALGAZ ZAMLARINI GERİ ÇEKİN!!!
 • Nicelik mi? Nitelikli Nicelik mi?
 • TÖK İLK GENEL KURULU ve DANIŞMA KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • Elektrik Tüketiminden Alınan Dolaylı Vergiler Kaldırılmalıdır.
 • Tüketicinin korunması atmosferinin yaratalım Artık!
 • Zamlar Zulme Dönüştü
 • Tüketicinin Korunması Atmosferinde “Finansal İşlemlerde Yaşanan Sorunlar.”
 • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu TBMM de
 • Ülkemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz.
 • “Tüketicinin Korunması Alanında Haklarımız Sempozyumu”
 • TÖKAKADEMİ 2. Danışma kurulu Çalıştayı sonuç bildirisi
 • AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI YAŞAMIN GERÇEKLERİYLE ÇELİŞİYOR.
 • Tüm tüketicilere sürdürülebilir ve erişilebilir GIDA
 • Ramazan Pidesinde Gramaj oyunlarıyla Haksız Kazanç
 • TÖKAKADEMİ 3. Danışma Kurulu Toplantısı SonuçBildirisi yayınlandı
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU
 • TÜKETİCİNİN EVRENSEL HAKLARI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ
 • 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
 • 15 MART DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ

 • Tüketici Bilinci

  MERKEZ BANKASINDAN Kredi kartında fahiş Gecikme faiz oranı yıllık 30.24.!

  Merkez Bankası tüm uyarılarımıza karşın akdi faiz ile temerrüt faiz oranlarını bankaların istekleri doğrultusunda belirlemeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından, 01/04/2024-30/04/2024 tarihleri arasında da kredi kartlarına uygulanacak olan, akdi faiz oranını yüzde 4,25 temerrüt faiz oranını,yüzde 4,55 olarak belirlemesi ile kredi kartı sorununun artarak devam etmesini sağlamaktadır.
  Bu faiz oranının tüketiciye yalın maliyeti yıllık 51.00, Gecikme (temerrüt) faizi ise yüzde 54,06 bileşik faiz olarak da yüzde neredeyse yüzde 70 oranında yansımaktadır.
  Devamı..  TÜBİDER
  Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
  Rıhtım Cad. Çiçekçiler Çarşısı Girişi Kadıköy - Istanbul
  Tel: (0216) 449 26 26 - 449 29 29
  Internet:www.tubider.com

  Design by Telmar Network